คำจำกัดความ

เงินเดือนที่ได้รับตลอดทั้งปี
โดยทั่วไป สำหรับพาร์ทเนอร์ที่ไม่ได้อยู่ในส่วนค้าปลีกที่ได้รับค่าจ้างเป็นรายชั่วโมง เงินเดือนที่ได้รับตลอดทั้งปีของคุณจะถูกคำนวณจากอัตราค่าจ้างรายชั่วโมงของคุณและปรับยอดเป็นเงินเดือนรายปี ณ วันสิ้นสุดปีงบประมาณ สำหรับพาร์ทเนอร์ที่ไม่ได้สังกัดอยู่ในส่วนร้านสาขาที่ได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือน รางวัลหุ้น Bean Stock ของคุณจะคำนวณจากเงินเดือนรายปี ณ วันสิ้นสุดปีงบประมาณ

ราคาปิดตลาด
ราคาปิดตลาด หมายถึง ราคาปิดตลาดของหุ้นสามัญของสตาร์บัคส์ตามรายงานของตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ

มูลค่าที่เป็นตัวเงิน
มูลค่าที่เป็นตัวเงินคำนวณโดยใช้วิธีการแจ้งข้อมูลทางการเงินทั่วไปเพื่อประเมินมูลค่าปัจจุบันของหุ้น RSU ภายใต้สมมติฐานต่าง ๆ เช่น ราคาปิดตลาดของหุ้นสตาร์บัคส์ ณ วันที่ให้สิทธิ์ มูลค่าที่คาดการณ์ของวันที่ใช้สิทธิ์ในอนาคต และการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นสตาร์บัคส์ โดยหลักหมายถึงมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับเมื่อถึงเวลาใช้สิทธิ์ตามกำหนดของ RSU ทุกปีบริษัทใช้มูลค่าที่เป็นตัวเงินเพื่อกำหนดแนวทางเบื้องต้นในการกำหนดจำนวนหุ้นที่จะตอบแทน (หุ้น RSU)

ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณคือช่วงเวลา 12 เดือนที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำบัญชี ปีงบประมาณของสตาร์บัคส์เริ่มต้นในวันจันทร์หลังวันอาทิตย์ที่ใกล้กับวันที่ 30 กันยายนมากที่สุด และสิ้นสุดลงในวันอาทิตย์ที่ใกล้กับวันที่ 30 กันยายนมากที่สุดของปีถัดไป

วันที่ให้สิทธิ์
วันที่ซึ่งสตาร์บัคส์ได้มอบหุ้นเช่น RSU และสิทธิ์ซื้อขายหุ้นอื่นใดให้ วันที่นี้จะเป็นวันที่เริ่มต้นของกำหนดการใช้สิทธิ์ของคุณ

การหักหุ้นสุทธิ
กระบวนการหักภาษี ณ ที่จ่าย ซึ่งจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ฝากเข้าบัญชีแผนหุ้น Fidelity ของคุณจะถูกหักด้วยจำนวนหุ้นเทียบเท่าภาษีเงินได้ที่คุณต้องชำระ

หน่วยหุ้นจำกัดสิทธิ์
หุ้น RSU คือสิทธิ์ที่จะได้รับหุ้นของสตาร์บัคส์ตามจำนวนที่กำหนดเมื่อถึงเกณฑ์การใช้สิทธิ์

หุ้นสามัญ
คำว่า “หุ้น” และ “หุ้นสามัญ” สามารถใช้อ้างอิงแทนกันได้ หุ้นคือส่วนแบ่งในการเป็นเจ้าของบริษัท เมื่อคุณซื้อหน่วยหุ้นของหุ้นสตาร์บัคส์ คุณจะกลายเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นหนึ่งในเจ้าของบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น คุณมีสิทธิ์ในการออกเสียงสำหรับประเด็นใด ๆ ที่เกี่ยวกับบริษัท เช่น การเลือกคณะกรรมการบริหาร

กำหนดอายุใช้สิทธิ์
ระยะเวลาที่ให้สิทธิ์คุณในการรับหุ้นของสตาร์บัคส์ตามจำนวนที่กำหนด หากมีการใช้สิทธิ์สำหรับ RSU บางส่วน คุณจะเป็นเจ้าของหุ้นดังกล่าวโดยสมบูรณ์ โดยทั่วไปกำหนดอายุใช้สิทธิ์จะมีขึ้นในวันครบกำหนดการให้สิทธิ์

ก่อนหน้า