กำลังออกจากงาน?

ตารางด้านล่างนี้อธิบายว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับหุ้น Bean Stock ของคุณ เมื่อคุณไม่ได้ทำงานที่สตาร์บัคส์อีกต่อไป ประสบการณ์ของคุณจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของคุณและเวลาที่คุณได้รับมอบหุ้น Bean Stock ของคุณ

หน่วยหุ้นจำกัดสิทธิ์ Bean Stock ที่ได้รับมอบสิทธิ์ในปี พ.ศ. 2553 หรือหลังจากนั้น:

สถานการณ์:
คุณลาออกจากงานที่สตาร์บัคส์โดยสมัครใจ หรือออกจากงานด้วยเหตุผลอื่นที่ไม่ใช่การประพฤติผิดหรือการเกษียณอายุ
คุณต้องออกจากสตาร์บัคส์เพราะกระทำผิด
คุณเกษียณเมื่ออายุ 55 ปีหรือมากกว่า และทำงานมาเป็นเวลา 10 ปี หรือมากกว่า
คุณไม่ได้เป็นพาร์ทเนอร์ที่ปฏิบัติงานในสตาร์บัคส์อีกต่อไป เนื่องจากทุพพลภาพโดยถาวรและสิ้นเชิง

 • RSU ที่ครบอายุทั้งหมดจะถูกเปลี่ยนเป็นหุ้นที่คุณครอบครองจริง คุณสามารถตัดสินใจว่าจะขายหุ้นเหล่านี้เมื่อใดก็ได้* เนื่องจากไม่มีการจำกัดเวลา
 • RSU ที่ยังไม่ครบอายุจะถูกเพิกถอนทั้งหมด

สถานการณ์: หากคุณเสียชีวิต

 • RSU ที่ครบอายุทั้งหมดที่ถูกเปลี่ยนเป็นหุ้นจริงและอยู่ในบัญชีของคุณจะอยู่ในการดูแลของผู้จัดการทรัพย์สินของคุณ ผู้จัดการทรัพย์สินจะเป็นผู้พิจารณาว่าจะขายหุ้นเหล่านี้เมื่อใด ไม่มีข้อจำกัดด้านเวลา
 • RSU ที่ยังไม่ครบอายุจะถูกเพิกถอนทั้งหมด
*หมายเหตุ: หากคุณได้รับ RSU ของหุ้น Bean Stock ในประเทศจีนในปี พ.ศ. 2557 หรือหลังจากนั้น RSU ที่ครบอายุทั้งหมดของคุณจะถูกบังคับขายเมื่อคุณพ้นสภาพพนักงาน

สิทธิ์ซื้อขายหุ้น Bean Stock ที่คุณได้รับมอบในปี พ.ศ. 2552 หรือก่อนหน้านั้น:

สถานการณ์: คุณลาออกจากงานที่สตาร์บัคส์โดยสมัครใจ หรือออกจากงานด้วยเหตุผลอื่นที่ไม่ใช่การประพฤติผิดหรือการเกษียณอายุ

 • คุณมีเวลา 90 วันนับจากวันจ้างงานวันสุดท้ายที่จะใช้สิทธิ์ในการซื้อขายหุ้น Stock Options ของคุณ
 • สิทธิ์ในการซื้อขายหุ้น Stock Options ที่ยังไม่ครบอายุทั้งหมดจะถูกเพิกถอน

สถานการณ์: คุณต้องออกจากสตาร์บัคส์เพราะกระทำผิด

 • คุณอาจเสียสิทธิ์ในการซื้อขายหุ้น Stock options ที่ครบอายุทั้งหมดของคุณเมื่อคุณออกจากบริษัท
 • สิทธิ์ในการซื้อขายหุ้น Stock Options ที่ยังไม่ครบอายุทั้งหมดจะถูกเพิกถอน

สถานการณ์: คุณเกษียณเมื่ออายุ 55 ปีหรือมากกว่า และทำงานมาเป็นเวลา 10 ปี หรือมากกว่า *

 • คุณมีเวลา 36 เดือนที่จะใช้สิทธิ์ในการซื้อขายหุ้น Stock Options ที่ครบอายุของคุณ
 • สิทธิ์ในการซื้อขายหุ้นที่ยังไม่ครบอายุทั้งหมดจะกลายเป็นสิทธิ์ที่ครบอายุ

สถานการณ์: คุณไม่ได้เป็นพาร์ทเนอร์ที่ปฏิบัติงานในสตาร์บัคส์อีกต่อไป เนื่องจากทุพพลภาพโดยถาวรและสิ้นเชิง

 • คุณมีเวลา 12 เดือนตามปฏิทินนับจากวันจ้างงานวันสุดท้ายที่จะใช้สิทธิ์ในการซื้อขายหุ้น Stock Options ที่ครบอายุของคุณ
 • สิทธิ์ในการซื้อขายหุ้น Stock Options ที่ยังไม่ครบอายุทั้งหมดจะถูกเพิกถอน

สถานการณ์: หากคุณเสียชีวิต

 • ผู้จัดการมรดกของคุณจะมีเวลา 12 เดือนตามปฏิทินนับจากวันที่คุณเสียชีวิตที่จะใช้สิทธิ์ในการซื้อขายหุ้นที่ครบอายุของคุณ
 • สิทธิ์ในการซื้อขายหุ้นที่ยังไม่ครบอายุทั้งหมดจะกลายเป็นสิทธิ์ที่ครบอายุ
*หมายเหตุ: พาร์ทเนอร์ในประเทศออสเตรีย ฝรั่งเศส เยอรมนี ไอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ หรือสหราชอาณาจักร ที่ได้รับสิทธิ์ซื้อขายหุ้นที่ได้รับมอบภายใต้แผนย่อยของยุโรป จะไม่ได้รับสิทธิ์ตามข้อกำหนดเรื่องการเกษียณอายุนี้ เนื่องจากถือเป็นการเลือกปฏิบัติ