ข่าวสาร

วัที่ 18 มีนาคม พ.. 2558:

ในนามของคณะกรรมการผู้ริหาร ทีผู้นำสตาร์บัส์ และพาร์ทเนอร์ทั้300,000 คนทั่วโลกที่สวมใส่ผ้กันเปื้อนสีขียวของเรา ผมมีความยิดีที่จะประกาศให้ทราบถึงการแตกหุ้นในอัตราสองต่อหนึ่ซึ่ถือเป็นครั้ที่หกในประวัติศาสตร์ยาวนาน 23 ปีของเราในฐานะที่ป็นบริษัทมหาชน” Howard Schultz หัวหน้าและประธานเจ้าหน้ที่ริหาร Starbucks Corporation ล่าว การแตกหุ้นครั้นี้ป็นผลสะท้อนโดยตรงจากช่วงเจ็ปีที่ผ่านมาที่มีการเพิ่มูค่าของผู้ถืหุ้น การเพิ่มสภาพคล่องของหุ้นของเรา และการสร้างราคาหุ้ที่น่ดึดูดใจ และยังเกิขึ้นเนื่องจากผู้ถืหุ้นของสตาร์บัส์ต้องเผชิกัมูค่ที่สูงอยู่ย่างต่อเนื่อง ในขณะที่เรายังคงส่งมอบบริการระดับเวิด์คลาสให้ก่ลูค้า และได้รักําไรและรายได้ป็นผลตอบแทน

คำถามที่พบบ่อย (FAQ): การแตกหุ้น