หุ้นของคุณครบอายุแล้ว

เมื่อหุ้น Bean Stock ของคุณครบอายุ หน่วยหุ้นดังกล่าวจะกลายเป็นหน่วยหุ้นของหุ้นสตาร์บัคส์ นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้

กำหนดอายุใช้สิทธิ์

ในเบื้องต้นหมายถึงระยะเวลารอคอยซึ่งคุณจะต้องปฏิบัติงานอยู่กับสตาร์บัคส์อย่างต่อเนื่อง หุ้น Bean Stock มีระยะเวลาในการครบอายุสองปี โดย 50% แรกจะครบอายุในวันครบรอบหนึ่งปีแรกนับจากวันที่มอบสิทธิ์ และอีก 50% ที่เหลือจะครบอายุในวันครบรอบปีที่สองนับจากวันที่มอบสิทธิ์

ภาษี

มูลค่าของหุ้นที่คุณได้รับจะขึ้นอยู่กับราคาปิดตลาดของหุ้นสตาร์บัคส์ในวันที่ครบกำหนด นี่คือวิธีที่ใช้พิจารณาเงินได้ (ที่ต้องเสียภาษี) ของคุณ

คุณอาจต้องชำระภาษีเงินได้สำหรับรายได้นี้ โดยจะขึ้นอยู่กับสถานที่ที่คุณทำงานและ/หรืออาศัยอยู่ หากต้องมีการเสียภาษี สตาร์บัคส์จะชำระภาษีโดยหักจากจำนวนหุ้นที่ครบกำหนดเท่ากับจำนวนภาษีที่คุณต้องชำระ ซึ่งเรียกว่า “การหักหุ้นสุทธิ” หุ้นส่วนที่เหลือจะถูกฝากเข้าบัญชี Fidelity ของคุณทันทีหลังวันที่ครบอายุ

เมื่อครบกำหนดใช้สิทธิ์ สตาร์บัคส์จะเป็นผู้แจ้งเงินได้ที่ต้องหักภาษีให้แก่เจ้าหน้าที่สรรพากร นอกจากนี้เงินได้ที่ต้องหักภาษียังอาจมีการแจ้งผ่านสลิปเงินเดือน โดยยอดภาษีที่หักออกจากหุ้นจะแสดงรายละเอียดไวในสลิปเงินเดือน

หุ้นส่วนที่ได้รับ RSU ขณะที่เป็นหุ้นส่วนของสตาร์บัคส์ในประเทศอื่น ๆ อาจต้องเสียภาษีอื่น ๆ เพิ่มเติม ซึ่งจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยผ่านระบบเงินดือนเมื่อถึงกำหนดใช้สิทธิ์

ตัวอย่างการหักภาษี ณ ที่จ่าย:
นี่คือตัวอย่างเพื่อจุดประสงค์ในการอ้างอิงเท่านั้น

สมมติว่าคุณได้รับ RSU 10หุ้น อีกหนึ่งปีต่อมา 50%แรก (5 หุ้น) ครบกำหนด

Tax-Withholding Graphics_THA-01
Tax-Withholding Graphics_THA-02

หากราคาปิดตลาดในวันที่ครบกำหนดคือ $60 เงินได้ (รายได้ที่ต้องเสียภาษี) ของคุณจะเท่ากับ $300

  • 5 หุ้น x $60 = $300

หากอัตราภาษีของคุณคือ 35%* ภาษีที่ต้องชำระจะเท่ากับ $105

  • $300 x 35% = $105

หุ้นสองหุ้น** จะถูกนำไปชำระภาษี และอีกสามหุ้นที่เหลือจะถูกฝากไว้ในบัญชี Fidelity ของคุณ

Tax-Withholding Graphics_THA-04
เนื่องจากต้องชำระ $105 เท่านั้น คุณจึงจะได้รับ $15 กลับคืนผ่านทางการจ่ายเงินในครั้งถัดไปของคุณ

Tax-Withholding Graphics_THA-03

หากคุณถือหุ้นเหล่านี้ไว้ มูลค่าในบัญชีของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง โดยจะขึ้นอยู่กับราคาหุ้นของสตาร์บัคส์

* ตัวอย่างแสดงถึงค่าประมาณของภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในกรณีของคุณ เราแนะนำให้ปรึกษาหุ้นส่วนที่เป็นที่ปรึกษาด้านภาษีเกี่ยวกับภาระทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับ RSU เมื่อครบเวลามอบสิทธิ์
**หุ้นจะถูกปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้ที่สุด และเศษที่เหลือจากการหักหุ้นสุทธิจะคืนแก่คุณผ่านผ่านระบบเงินดือน